اقدامات زیرساختی انجام شده

انعقاد تفاهم نامه های سرمایه گذاری به تعد اد 12 مورد – انعقاد تفاهم نامه های پژوهشی و آموزشی به تعداد 6 مورد – انعقاد تفاهم نامه های تامین مالی 4 مورد (جمع تفاهم نامه ها 22)
تشکیل کارگروه های استانی (نمایندگان خانه معدن، اتاق بازرگانی، سازمان نظام مهندسی معدن، مدیران مجتمع های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و نمایندگان سازمان صمت استان ها) برگزاری جلسه توجیهی نمایندگان خانه معدن در محل شرکت تهیه و تولید و برنامه ریزی برای دعوت از نمایندگان استان ها
هماهنگی و دعوت از 9 انجمن تخصصی برای مشارکت در اجرای طرح
هماهنگی با سازمان نظام مهندسی معدن و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران جهت تهیه نقشه راه معادن کوچک مقیاس
هماهنگی و برنامه ریزی برای تهیه سایت اینترنتی برای اطلاع رسانی طرح
حمایت و توسعه استارت آپ های معدنی و راه اندازی و نهایی شدن استارت آپ معدنکو