مزایای طرح

نیاز به سرمایه گذاری کمتر به عنوان یک فرصت در مناطق کمتر توسعه یافته
ریسک سرمایه گذاری کمتر، تامین تجهیز و تکنولوژی سهل تربه دلیل منابع مالی کمتر
وجود داشتن زیر ساخت های لازم
سهولت در اخذ مجوزهای قانونی با توجه به کوچک بودن ابعاد فعالیت
نیاز به نیروی متخصص در سطح پایین تر
امکان بومی سازی موثر تر تجهیزات و تکنولوژی
امکان افزایش ذخیره با انجام اکتشافات جدید و ارتقا معادن